Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) reglerar förhållandet mellan dig (härefter ”Du, Dig eller Din”) och MusikCarina. Genom att ansluta sig som kund hos MusikCarina förbinder du dig att följa dessa Villkor.

1.             Allmänt
MusikCarina erbjuder privat undervisning avseende piano och sång, samt körverksamhet för olika åldersgrupper. Piano- och sångundervisning, skolprojekt, underhållning samt körverksamheten benämns fortsättningsvis gemensamt som ”Tjänsterna” och enskilt som ”Tjänst”.

2.             Immateriella rättigheter
2.1.       MusikCarina äger rätten till allt skapat material (”Resultat”) som uppstår inom ramen för Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, arrangemang, musikstycken eller koreografi som skapas inom ramen för Tjänsterna.

2.2.       För undvikande av missförstånd, MusikCarinas rätt till Resultat begränsar inte Din rätt att nyttja Resultat inom ramen för Tjänsterna eller för privat bruk. Det är dock inte tillåtet att kopiera, reproducera, göra tillgängligt för allmänheten, eller på annat sätt vidta åtgärder som gör att den immateriella rättigheten till Resultatet kränks.

3.             Personuppgifter
3.1.       Genom att använda Tjänsterna samtycker Du till att dina personuppgifter behandlas för ändamålet att föra ett register över MusikCarinas kunder.

3.2.       De personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress samt hemadress. För de fall uppgifterna skulle bli inaktuella kan Du kontakta MusikCarina enligt i punkt 6 nedan angivna kontaktuppgifter, för rättelse.

3.3.       Vid avslut av Tjänsterna raderas uppgifterna utan dröjsmål. På begäran kan Du erhålla bekräftelse på att Dina personuppgifter blivit raderade.

4.             Pris och betalning
4.1.       Priset för Tjänsterna bestäms enligt vid var tid gällande prislista.

4.2.       Betalning för Tjänsterna sker mot faktura och ska erläggas senast på det datum som framgår av fakturan. För de fall fakturan saknar angivet datum gäller att fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från mottagandet av fakturan. Faktura skickas via e-post. Betalning via Swish är möjlig enl info gällande varje verksamhet för sig, kvitto erhålles.

4.3.       Betalning sker till på fakturan angivet bankkonto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) fram till dess att fakturan är betald.

4.4       Eventuella presentkort/gåvor gäller under ett (1) år från betaldatum, återbetalning medges ej.

5.             Avslut av Tjänsterna
För de fall Du önskar avsluta din Tjänst ska detta snarast meddelas MusikCarina. Vänligen notera att betalda avgifter inte återbetalas, dessa måste utnyttjas och bokas i samråd med MusikCarina och gäller ett (1) år från betaldatum. Detta gäller även om avslut sker enligt överenskommelse i förtid eller under pågående Tjänst.

6.             Kontakt
Korrespondens med MusikCarina sker till nedan följande e-postadress eller telefonnummer:

MusikCarina
Namn:                               Carina Bergstedt Edlund
E-post:                               musikcarina17@gmail.com
Telefon:                             070 573 35 03