Jag skyddar dina personuppgifter!                                                                            2018 05 21

För mig som företag, MusikCarina, är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg med hur jag hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 började den nya GDPR-lagen att gälla, vilken även gäller för mig och mitt företag.

De vanligaste uppgifterna som kommer från dig i och med att du blir kund hos mig, är personuppgifter med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Däremot behöver jag inte ditt personnummer i min verksamhet.
Du har rätt att få information kring vilka uppgifter jag har registrerat om dig, är de felaktiga eller uppfullständiga, är det lätt att få dem rättade genom kontakt med MusikCarina.
Här nedan kan du läsa hela innehållet i integritetspolicyn
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor kring min behandling av dina uppgifter eller policyn. Du når mig via musikcarina17@gmail.com, eller 0705733503.

MusikCarina
Carina Bergstedt Edlund
Brokadvägen 12
178 37 Ekerö
070 573 35 03

musikcarina17@gmail.com
www.musikcarina.se


Så här behandlar MusikCarina dina personuppgifter
MusikCarina är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) ("Tillämplig Dataskyddslagstiftning").

MusikCarina värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad som kund, kan alltid kontakta mig gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter jag behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna "Integritetspolicy" samt besöka datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.
"Personuppgifter" är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur MusikCarina behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor är du givetvis alltid välkommen att kontakta mig.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?
MusikCarina org.nr. 611219-2908, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter hos MusikCarina
MusikCarina behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.
För att vara kund hos mig, behöver jag normalt uppgifter från dig såsom namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress,
Denna information om vilka olika kategorier av personuppgifter jag behandlar om dig finns dokumenterad i min registerförteckning. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras via kontakt oss parter mellan.

Varför jag behandlar dina uppgifter
MusikCarina behandlar personuppgifter för att jag ska kunna fullgöra mitt uppdrag gentemot dig som Kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål, administrera betalningslösningar, fullgöra förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser. Utgångspunkten är att MusikCarina inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Personuppgifter behandlas även på grund av en så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om mina tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina Personuppgifter behandlas endast av MusikCarina, ett bokföringsföretag (Speedledger) samt Ekonomi Med Mera Sverige AB (redovisningsbyrå). I övrigt lämnas inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av MusikCarinas rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge behandlar MusikCarina dina Personuppgifter?
MusikCarina kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund i verksamheten. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i mitt avtal med dig eller annan laglig grund, fakturerade tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.
Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt min gallringsplan utifrån typ av personuppgift.
1. Administration av tjänst samt kommunikation, raderas efter ett år.
2. Bokföring samt fakturaunderlag raderas efter sju år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i MusikCarinas verksamhet. Då den endast innehåller redan redovisade uppgifter, är den dock mindre och begränsad till endast namn, adress, telefonnummer, mailadress samt faktureringsadress.
Du kan via mail begära att avstå från marknadsföring (via mail) kring mina övriga tjänster än den aktuella för dig som kund. Då raderas du omgående från den aktuella maillistan.
Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte).
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se
Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se.

Info och kontakt:
MusikCarina, Brokadvägen 12, 178 37 Ekerö
carinabedlund61@gmail.com, 070 573 35 03
www.musikcarina.se